Targa Resources Files

Targa Resources Partners LP, a Houston, Texas